Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi

Buhara Kadın Kültür ve Sanat Merkezi

Adres: Buharaevler Mah. Buharaevler 11. Sok. A Blok No: 2

Telefon: (0364)  777 10 20

Email: buharakksm@gmail.com